Legislație

 
 

Legea nr. 95/2006 republicată
Lege privind reforma în domeniul sănătății
*) Republicata in temeiul art. VI din Legea nr. 184/2015 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contributii pentru finantarea unor cheltuieli in domeniul sanatatii, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 490 din 3 iulie 2015, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 391 din 5 mai 2006 si, ulterior, a mai fost modificata si completata prin:
– Ordonanta Guvernului nr. 35/2006 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 7 august 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 742 din 31 august 2006, si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 505/2006, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.054 din 30 decembrie 2006;
– Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72/2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si pentru abrogarea unor dispozitii din alte acte normative in domeniul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 803 din 25 septembrie 2006, rectificata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 823 din 6 octombrie 2006, si aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 34/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 38 din 18 ianuarie 2007.
_________________________________________________________
Legea nr. 46/2003
Legea drepturilor pacientului.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - In sensul prezentei legi:
a) prin pacient se intelege persoana sanatoasa sau bolnava care utilizeaza serviciile de sanatate;
b) prin discriminare se intelege distinctia care se face intre persoane aflate in situatii similare pe baza rasei, sexului, varstei, apartenentei etnice, originii nationale sau sociale, religiei, optiunilor politice sau antipatiei personale;
c) prin ingrijiri de sanatate se intelege serviciile medicale, serviciile comunitare si serviciile conexe actului medical;
d) prin interventie medicala se intelege orice examinare, tratament sau alt act medical in scop de diagnostic preventiv, terapeutic ori de reabilitare;
e) prin ingrijiri terminale se intelege ingrijirile acordate unui pacient cu mijloacele de tratament disponibile, atunci cand nu mai este posibila imbunatatirea prognozei fatale a starii de boala, precum si ingrijirile acordate in apropierea decesului.
Art. 2. - Pacientii au dreptul la ingrijiri medicale de cea mai inalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.
Art. 3. - Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.
_________________________________________________________
Legea nr. 487/2002 republicată
Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor
cu tulburari psihice nr. 487/2002*
*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 129/2012 pentru modificarea si completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 487 din 17 iulie 2012. Legea sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 589 din 8 august 2002 si a mai fost completata prin:
- Legea nr. 600/2004 pentru completarea Legii sanatatii mintale si a protectiei persoanelor cu tulburari psihice nr. 487/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.
Capitolul I
Dispozitii generale
Art. 1. - Sanatatea mintala reprezinta o componenta fundamentala a sanatatii individuale si constituie un obiectiv major al politicii de sanatate publica.
Art. 2. - Guvernul Romaniei, prin organismele sale abilitate, intreprinde masuri pentru promovarea si apararea sanatatii mintale, prevenirea si tratamentul tulburarilor psihice.
Art. 3. - Ministerul Sanatatii este autoritatea competenta pentru organizarea si controlul activitatii de ocrotire a sanatatii mintale a populatiei.
Art. 4. - Ministerul Sanatatii elaboreaza Programul national de sanatate mintala si profilaxie in patologia psihiatrica, corespunzator cerintelor de sanatate ale populatiei.
Art. 5. - In sensul prezentei legi:
a) prin persoana cu tulburari psihice se intelege persoana cu dezechilibru psihic sau insuficient dezvoltata psihic ori dependenta de substante psihoactive, ale carei manifestari se incadreaza in criteriile de diagnostic in vigoare pentru practica psihiatrica;
b) prin persoana cu tulburari psihice grave se intelege persoana cu tulburari psihice care nu este in stare sa inteleaga semnificatia si consecintele comportamentului sau, astfel incat necesita ajutor psihiatric imediat;
c) prin pacient se intelege persoana cu tulburari psihice aflata in ingrijirea unui serviciu medical;
d) prin echipa terapeutica se intelege grupul de profesionisti care asigura asistenta medico-psihiatrica a pacientilor aflati in spitalizare continua sau discontinua si cuprinde: psihiatru, specialist medicina interna sau medicina de familie, psiholog, asistent medical specializat, asistent social, ergoterapeut si personal paramedical;
e) prin personal paramedical, altul decat cel prevazut in Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, se intelege un membru component al echipei terapeutice, altul decat medicul sau asistentul medical specializat;
f) prin servicii complementare se intelege serviciile care asigura ingrijiri de sanatate mintala si psihiatrice, precum: consiliere psihologica, orientare profesionala, psihoterapie si alte proceduri medico-psihosociale;
g) prin servicii comunitare se intelege serviciile care permit ingrijirea pacientului in mediul sau firesc de viata;
h) prin capacitate psihica se intelege atributul starii psihice de a fi compatibila, la un moment dat, cu exercitarea drepturilor si libertatilor.
_________________________________________________________
Legea nr. 286/2009 cu modificările ulterioare
Codul Penal, art 109-110
Obligarea la tratament medical
Art. 109. - (1) Daca făptuitorul, din cauza unei boli, inclusiv cea provocată de consumul cronic de alcool sau de alte substanțe psihoactive, prezintă pericol pentru societate, poate fi obligat să urmeze un tratament medical până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.
(2) Când persoana față de care s-a luat aceasta măsura nu urmează tratamentul, se poate dispune internarea medicală.
(3) Daca persoana obligata la tratament este condamnată la o pedeapsă privativă de libertate, tratamentul se efectuează și in timpul executării pedepsei.
Internarea medicală
Art. 110. - Când făptuitorul este bolnav psihic, consumator cronic de substanțe psihoactive sau suferă de o boala infectocontagioasă și prezintă pericol pentru societate, se poate lua măsura internării într-o unitate sanitară de specialitate, până la însănătoșire sau până la obținerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol.
_________________________________________________________
Ordinul Administrației Publice nr. 145/2015
Aprobarea componentei si a atributiilor consiliului
de etica ce functioneaza in cadrul spitalelor
Vazand Referatul de aprobare nr. 1.155/2015 al Compartimentului de integritate din cadrul Ministerului Sanatatii,
avand in vedere prevederile art. 185 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
in temeiul art. 7 alin. (4) din Hotararea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare,
ministrul sanatatii emite urmatorul ordin:
Articolul 1
Definitii
In intelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
a) vulnerabilitatea etica este reprezentanta de orice slabiciune in modul de functionare al unei unitatii sanitare, care poate determina sau favoriza aparitia unui incident de etica;
b) riscul de aparitie a unui incident etic reprezinta probabilitatea de aparitie a unei amenintari ce vizeaza respectarea principiilor deontologice si morale la nivelul unitatii sanitare;
c) incidentul de etica reprezinta situatia de potentiala nerespectare a principiilor morale sau deontologice, identificata la nivelul sistemului de sanatate sau in administratia sistemului de sanatate;
d) mecanismul de feedback al pacientului reprezinta ansamblul de masuri si de proceduri care au drept obiectiv cresterea gradului de incredere al pacientilor in serviciile medicale oferite in cadrul spitalelor publice prin analiza feedbackului pacientilor cu privire la calitatea serviciilor oferite, a gradului de respectare a drepturilor si obligatiilor atat de catre pacienti, cat si de cadrele medico-sanitare. Mecanismul include si o componenta de gestionare a sesizarilor ce privesc incidente de etica petrecute in unitatea sanitara prin intermediul consiliului de etica.
_________________________________________________________
Legea nr. 221/2010 cu modificările ulterioare
Lege pentru ratificarea Convenției privind drepturile persoanelor cu dizabilități, adoptata la New York de Adunarea Generala a Organizației Națiunilor Unite la 13 decembrie 2006, deschisa spre semnare la 30 martie 2007 si semnata de Romania la 26 septembrie 2007
_________________________________________________________
Legea nr. 188/1999 republicată
Legea privind Statutul functionarilor publici*
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - (1) Prezenta lege reglementeaza regimul general al raporturilor juridice dintre functionarii publici si autoritatile si institutiile publice din administratia publica centrala si locala, denumite in continuare raporturi de serviciu.
(2) Scopul prezentei legi il constituie asigurarea, in conformitate cu dispozitiile legale, a unui serviciu public stabil, profesionist, transparent, eficient si impartial, in interesul cetatenilor, precum si al autoritatilor si institutiilor publice din administratia publica centrala si locala.
Art. 2. - (1) Functia publica reprezinta ansamblul atributiilor si responsabilitatilor, stabilite in temeiul legii, in scopul realizarii prerogativelor de putere publica de catre administratia publica centrala si locala.
_________________________________________________________
Ordinul Administrației Publice nr. 914/2006
Pentru aprobarea normelor privind conditiile pe
care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea
obtinerii autorizatiei sanitare de functionare.
Avand in vedere prevederile art. 175 alin. (1) al titlului VII "Spitale" din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii,
in temeiul Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
vazand Referatul de aprobare al Directiei de sanatate publica nr. E.N. 2.450/2006,
ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Se aproba normele privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, prevazute in anexele nr. 1-4.
Art. 2. - Anexele nr. 1-4 fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 3. - Autoritatea de sanatate publica, Inspectia Sanitara de Stat din cadrul Ministerului Sanatatii Publice, ministerele cu retea sanitara proprie, autoritatile de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti, inspectiile sanitare de stat judetene si a municipiului Bucuresti, spitalele publice si private vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.
_________________________________________________________
Legea 544/2001 ( r.31.03.2016)
Privind liberul acces la informațiile de interes public
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.
CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Art. 1. - Accesul liber si neingradit al persoanei la orice informatii de interes public, definite astfel prin prezenta lege, constituie unul dintre principiile fundamentale ale relatiilor dintre persoane si autoritatile publice, in conformitate cu Constitutia Romaniei si cu documentele internationale ratificate de Parlamentul Romaniei.
Art. 2. - In sensul prezentei legi:
a) prin autoritate sau institutie publica se intelege orice autoritate sau institutie publica, precum si orice regie autonoma care utilizeaza resurse financiare publice si care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Romaniei, potrivit Constitutiei;
b) prin informatie de interes public se intelege orice informatie care priveste activitatile sau rezulta din activitatile unei autoritati publice sau institutii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informatiei;
c) prin informatie cu privire la datele personale se intelege orice informatie privind o persoana fizica identificata sau identificabila.
_________________________________________________________
Ordin Administrației Publice 916/2006
Privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare
Avand in vedere prevederile art. 168 alin. (1) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii si ale Hotararii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea si functionarea Ministerului Sanatatii Publice,
vazand Referatul de aprobare al Autoritatii de Sanatate Publica nr. E.N. 2.476 din 27 iulie 2006,
ministrul sanatatii publice emite urmatorul ordin:
Art. 1. - Se aproba Normele de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale in unitatile sanitare, prevazute in anexele nr. I-V care fac parte integranta din prezentul ordin.
Art. 2. - Depistarea/identificarea, inregistrarea si declararea/raportarea infectiilor nosocomiale de catre orice unitate sanitara sunt obligatorii.
Art. 3. - Fiecare unitate sanitara elaboreaza anual un program propriu de supraveghere, prevenire si control al infectiilor nosocomiale.
Art. 4. - Fondurile necesare indeplinirii activitatilor din programul prevazut la art. 3 se vor regasi distinct in structura bugetului unitatii.
_________________________________________________________
Rezoluția Comitetului de Miniștri ai Consiliului Europei nr. 2/1983
Privind protecția juridică a persoanelor atinse de tulburări mintale
Rezolutia include reguli si recomandari privind plasamentul involuntar al unei persoane cu tulburari psihice intr-un spital pentru bolnavi psihic, tara ca aceasta sa il solicite. Regulile din
rezolutie urmeaza a se aplica si bolnavilor ce vor cere internarea, iar medicii se vor conforma
datelor stiintei medicale privind necesitatea unui astfel de plasament. In acest sens, dificultatile de adaptare la valorile morale, sociale si politice nu vor trebui considerate, de insele, ca tulburari mintale.
De aceea, nu pot face obiect al plasamentului decat acele ratiuni de gravitate a tulburlirii mintale.

    © Copyright Spital Cavnic. 2023

    Created with ‌

    HTML Generator